RODO

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). uprzejmie informujemy, że:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Alina i Dariusz Nowak s.j, 85-314 Bydgoszcz, ul.Orłowskiego 1,
tel. 523736097

2.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL, nr telefonu) są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług medycznych przez Centrum Medyczne Alina i Dariusz Nowak s.j, 85-314 Bydgoszcz, ul.Orłowskiego 1

3.

Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji świadczenia, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

4.

Dane udostępnione przez Państwa nie są udostępniane podmiotom trzecim. 

5.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych oraz nie związanych z profilaktyką zdrowotną, a także w celach innych niż wskazane.

6.

Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym będą wyłącznie wykorzystane w celu kontaktu lub odpowiedzi na pytanie.

7.

Korzystając z rejestracji on-line, nastąpi przekierowanie na stronę administrowaną przez Kamsoft S.A.

8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

9.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1);

Previous
Next